HIGHLIGHT

ประกาศรับสมัครนักวิจัยหลังปริญญาเอก และหลังปริญญาโท

ประกาศรับสมัครนักวิจัยหลังปริญญาเอก และหลังปริญญาโท คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc) และหลังปริญญาโท (Post-master) ภายใต้โครงการ การบ่มเพาะนักวิจัยศักยภาพสูงเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ คุณสมบัติผู้สมัครนักวิจัยหลังปริญญาเอก (post-doc) เป็นนักวิจัยชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี มีผลงานตีพิมพ์ (เป็นชื่อแรกของบทความที่ตีพิมพ์) ในวารสารวิชาการนานาชาติย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร อย่างน้อย


annoucements-en

YEAR