We strive to provide our students with an environment that promotes excellence in bio-based technology and innovation.

Assoc. Prof. Dr. Varit Srilaong,
Dean of SBT

ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มีความท้าทายที่เกิดขึ้น จากการเป็นคณะฯ ที่มีการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา การลดลงของประชากร การเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาใกล้เคียงในมหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่ง ทำให้เกิดภาวะการแข่งขัน ส่งผลให้จำนวนนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาลดลง การวิจัยจึงเป็นส่วนสำคัญมาก ที่จะผลักดันให้คณะฯ ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง

คณะฯ ได้พยายามมุ่งเป้าที่จะให้มาตรฐานการเรียนการสอน และงานวิจัยเข้าสู่ระดับสากล ส่งผลให้มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งคณะฯ คงมุ่งที่จะดำเนินการตามกลยุทธ์นี้ต่อไป อีกส่วนที่คณะฯ ให้ความสำคัญมาก คือคุณภาพบัณฑิต คณะฯ ได้มีการกำหนดคุณสมบัติพึงประสงค์ของบัณฑิต และดำเนินการให้มีการพัฒนาและการวัดผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าบัณฑิตที่จบการศึกษามีความรู้ทางวิชาการในศาสตร์ที่ศึกษาเป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติอื่นที่ช่วยเกื้อหนุนการเรียนรู้ และการทำงานต่อไปในอนาคต

ในส่วนของภารกิจงานวิจัย คณะฯ มีกลุ่มวิจัยที่มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อองค์ความรู้ใหม่ และการใช้ประโยชน์ของผลงาน เพื่ออุตสาหกรรม และเพื่อคุณภาพชีวิตของประชากรไทย โดยมีการทำความร่วมมือใกล้ชิดกับภาคเอกชน และชุมชน อย่างต่อเนื่อง

คณะฯยึดมั่นในหลักการทำงานร่วมกันโดยมีกลุ่มวิจัยหรือห้องปฏิบัติการเป็นแกนในการทำวิจัยร่วมกับบุคลากรขอบสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงงานต้นแบบ (สรบ.) และบุคลากรจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ (BEC) ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดยมีการทำงานวิจัยควบคู่ไปกับการผลิตนักศึกษา ส่งผลให้มีผลงานวิจัย ผลิตบัณฑิตวิจัยที่มีคุณภาพสูง และเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุด