เป้าหมายที่ 1. การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายที่ 2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพดี และเก่ง :สร้างบุคลากรมืออาชีพด้านวิจัยและที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
เป้าหมายที่ 3. พัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน
เป้าหมายที่ 4. พัฒนาความเป็นเลิศด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
เป้าหมายที่ 5. พัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นสากล