เป้าหมายที่ 1 ผลิตบัณฑิต และกำลังคนทุกช่วงวัยที่มีความรู้ ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมฐานชีวภาพ และสามารถปรับตัวได้ทันต่อการพลิกผันในอนาคต
เป้าหมายที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรผลิตงานวิจัย และนวัตกรรมฐานชีวภาพ เพื่อตอบสนองต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เป้าหมายที่ 3 บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมายที่ 4 การบริหารจัดการตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพที่เป็นเลิศ