Doctoral Program in the School of Bioresources and Technology:

  1. Doctor of Philosophy Program in Biotechnology (International Program)
  2. Doctor of Philosophy Program in Biochemical Technology (International Program)
  3. Doctor of Philosophy Program in Postharvest Technology (International Program)
  4. Doctor of Philosophy Program in Bioinformatics and Systems Biology (International Program)
  5. Doctor of Philosophy Program in Natural Resource Management and Sustainability (International Program)

สมัครตั้งแต่วันนี้ – 17 มิถุนายน 2567

ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุน
ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
ค่าครองชีพเหมาจ่ายรายเดือน
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัย
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ

สมัครผ่านเว็บไซต์ : https://join.kmutt.ac.th