Program Learning Outcomes (PLOs)


Each program of our school has a set of Program Learning Outcomes (PLOs) which outlines the skills our students will acquire upon graduation.

PhD PHT program

PLO 1:   บัณฑิตมีความเป็นพลเมืองดีต่อองค์กรและสังคม

PLO 1A  รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เช่น เข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลา และปฏิบัติตามกติกาขององค์กร

PLO 1B  แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ เช่น ไม่คัดลอกผลงานวิจัยของบุคคลอื่น

PLO 1C  รู้จักแบ่งปัน และเสียสละ

PLO 1D  มีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 

PLO 2:   บัณฑิตสามารถสื่อสารผลงานวิจัยและเทคโนโลยีสู่สังคมได้

PLO 2A  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน

PLO 2B  มีทักษะในการสื่อสารผลงานวิจัย เช่น นำเสนอในรูปแบบภาคบรรยาย สาธิต และภาคนิทัศน์

PLO 2C  สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานและเผยแพร่ผลการวิจัยได้ 

 

PLO 3:   บัณฑิตมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สามารถวิเคราะห์วางแผนจัดการปัญหาโดยบูรณาการความรู้และใฝ่รู้ตลอดชีวิต

PLO 3A  คิดเชิงวิเคราะห์ และอธิบายหลักการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเชิงบูรณาการ

PLO 3B  วิเคราะห์ปัญหา สร้างสมมุติฐานของงานวิจัย และวางแผนเพื่อแก้ปัญหาได้

PLO 3C  ปฏิบัติการวิจัยอย่างมีสมรรถนะ และบูรณาการความรู้ เพื่อแก้ปัญหาความสูญเสียของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว

PLO 3D  สามารถค้นคว้าวิทยาการใหม่และนำไปต่อยอดงานวิจัยได้

 

MSc PHT program

PLO 1:   มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถตั้งโจทย์วิจัย สามารถวิเคราะห์วางแผนจัดการปัญหาที่มีความซับซ้อน โดยบูรณาการความรู้ และสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

PLO 1.1  มีความรู้และความเข้าใจหลักการและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยและแก้ปัญหาในการทำงาน

PLO 1.2  มีความคิดริเริ่ม สามารถวิเคราะห์ปัญหา และสร้างสมมุติฐานของงานวิจัยได้

PLO 1.3  สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรมได้

 

PLO 2:   สามารถสื่อสารผลงานวิจัย โดยเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

PLO 2.1 สามารถเขียนรายงาน หรือบทความวิจัยได้

PLO 2.2 สามารถนำเสนอผลงานวิจัย และเทคโนโลยีในรูปแบบปากเปล่า และภาคนิทัศน์ได้ในระดับชาติและนานาชาติ

 

PLO 3:   เป็นพลเมืองที่ดีต่อองค์กรและสังคม

PLO 3.1  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

PLO 3.2  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

PLO 3.3  มีความเป็นผู้นำ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

PLO 3.4  รู้จักการให้ แบ่งปัน และเสียสละ

PhD BCT program

บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี ต้องมีความสามารถดังนี้

PLO1 สามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวเคมีไปประยุกต์ใช้และสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม    ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว

Sub PLO1A: ค้นคว้าข้อมูลในระบบสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการปฏิบัติงานหรือทำวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

Sub PLO1B: อธิบายหลักการทางด้านเทคโนโลยีชีวเคมี หรือคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆได้ โดยใช้ฐานความรู้ทางวิชาการที่ลึกซึ้ง

Sub PLO1C: คิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล ออกแบบวางแผนการทดลองทางเทคโนโลยีชีวเคมีได้

Sub PLO1D: ประยุกต์ใช้หลักการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการลงมือปฏิบัติงานวิจัยและแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีชีวเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง

Sub PLO1E: สร้างองค์ความรู้ใหม่และ/หรือนวัตกรรมที่สอดล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ หรือนำเศษวัสดุชีวภาพกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดมูลค่าสูงสุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

PLO2 สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Sub PLO2A: จับประเด็นสำคัญและสื่อสารทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและการเขียน

Sub PLO2B: วิพากษ์วิจารณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์

 

PLO3 สามารถนำทักษะทางสังคมไปประยุกต์ใช้เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน

Sub PLO3A ทำงานเป็นทีมได้ทั้งในบทบาทผู้นำ ผู้ร่วมงานและผู้ประสานงาน ทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานและรูปแบบการทำงานที่หลากหลายได้โดยสามารถปรับตัว ความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมให้เหมาะสม

Sub PLO3B เรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆที่มีอยู่หลากรูปแบบเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

Sub PLO3C บริหารจัดการงานได้อย่างมืออาชีพ โดยสามารถตั้งเป้าหมายการทำงาน วางแผน และบริหารทรัพยากร นำไปสู่การวินิจฉัยและตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาในการทำงานได้

 

MSc BCT program

บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี ต้องมีความสามารถดังนี้

PLO1 สามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวเคมีไปประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์ชีวเคมีภัณฑ์ได้

Sub PLO1A: สามารถค้นคว้าข้อมูลในระบบสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการปฏิบัติงานและทำวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

Sub PLO1B: สามารถอธิบายหลักการทางด้านเทคโนโลยีชีวเคมี หรือคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆได้ โดยใช้ฐานความรู้ทางวิชาการที่ลึกซึ้ง

Sub PLO1C: สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคโนโลยีชีวเคมีได้อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล

Sub PLO1D: สามารถประยุกต์ใช้หลักการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ในการลงมือปฏิบัติงานวิจัย แก้ปัญหาทางเทคโนโลยีชีวเคมีและ/หรือสร้างสรรค์ชีวเคมีภัณฑ์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

 

PLO2 สามารถสื่อสาร จับประเด็นสำคัญ อภิปราย และเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและการเขียน

Sub PLO2A: จับประเด็นสำคัญและสื่อสารทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและการเขียน

Sub PLO2B: อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์

 

PLO3 สามารถนำทักษะทางสังคมไปประยุกต์ใช้เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน

Sub PLO3A ทำงานเป็นทีมได้ทั้งในบทบาทผู้นำ ผู้ร่วมงานและผู้ประสานงาน ทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานและรูปแบบการทำงานที่หลากหลายได้โดยสามารถปรับตัว ความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมให้เหมาะสม

Sub PLO3B เรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆที่มีอยู่หลากรูปแบบเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

PhD BIF program

PLO1:    Synthesises new knowledge or creates innovative bioinformatics and systems biology approaches to solve biological problems.

Sub-PLO1

A:  Explains foundations of biology, computing statistics, and mathematics,    relating to bioinformatics and systems biology.

B:  Analyses high-throughput biological data by integration of knowledge from different disciplines (biology, computing, statistics, and mathematics).

C:  Formulates research questions or hypotheses based on experience, expertise and literature with an understanding of the role of bioinformatics and systems biology in it.

D:  Synthesises new knowledge or creates innovation by designing effective bioinformatics and systems biology methods.

 

PLO2:    Commuicates accurate information relating to bioinformatics and systems biology to diverse stakeholders in both oral and written formats through to the publication standard.

 

PLO3:     Coordinates team members from diverse disciplines to accomplish a common goal by sharing their own ideas, accepting others’ opinions and leading a team.

 

PLO4:    Values self and others with an understanding of ethical and social issues.

 

MSc BIF program

PLO1:   Solves biological problems using appropriate bioinformatics and systems biology approaches.      

Sub PLO 1A:  Explains foundations of biology, computing, statistics, and mathematics relating to bioinformatics and systems biology.

Sub PLO 1B:  Analyzes high-throughput biological data by integration of knowledge from different disciplines (biology, computing, statistics, and mathematics)

Sub PLO 1C:  Formulates research questions or hypotheses based on guidelines with an understanding of the role of bioinformatics and systems biology in it.

Sub PLO 1D:  Solves research problems/tests hypothesis by selecting effective bioinformatics and systems biology methods.

 

PLO2:   Communicates accurate information relating to bioinformatics and systems biology to diverse stakeholders.   

   

PLO3:   Takes part competently in diverse teams to accomplish a common goal by sharing their own ideas and accepting others’ opinions.

 

PLO4:   Values self and others with an understanding of ethical and social issues.

PhD BIT program

PLO1:   สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และ/หรือนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพจากการประยุกต์ใช้หลักการและแนวคิดในเชิงพหุวิทยาการ

Sub PLO 1A:  อธิบายหลักการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

Sub PLO 1B:  ประยุกต์ใช้หลักการและแนวคิดในเชิงพหุวิทยาการอย่างเป็นระบบเพื่อวิเคราะห์ปัญหางานวิจัยและหาแนวทางการแก้ไข

Sub PLO 1C:  เลือกใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์/สถิติ/คอมพิวเตอร์รวมถึง ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ผลการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

Sub PLO 1D:  สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

 

PLO2:   สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนประเด็นทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการนำเสนอปากเปล่าและการเขียน

Sub PLO 2A:  สามารถสื่อสารทางวิชาการด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการนำเสนอปากเปล่าและการเขียน

Sub PLO 2B:  สามารถวิพากษ์วิจารณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาวิจัยได้อย่างสร้างสรรค์

 

PLO3:   ตระหนักถึงคุณค่าในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพ

 

PLO4:   สามารถทำงานเป็นทีมกับทั้งชาวไทยและต่างชาติในบทบาทของผู้นำและผู้ร่วมงาน

 

PLO5:   ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้วยความตระหนักในด้านจริยธรรมการวิจัยและความปลอดภัยทางชีวภาพ

 

MSc BIT program

PLO1:   สามารถนำทฤษฎี หลักการและแนวคิดทางเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์วิจัย หรือแก้ปัญหาโจทย์ในภาคอุตสาหกรรม หรือพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจทางเทคโนโลยีชีวภาพ

Sub PLO 1A:  สามารถอธิบายหลักการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

Sub PLO 1B:  สามารถวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสำคัญ และแสวงหาแนวทางการแก้ไข

Sub PLO 1C:  สามารถเลือกใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์/สถิติ/คอมพิวเตอร์รวมถึง ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ผลการวิจัยอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ

Sub PLO 1D:  สามารถแก้ปัญหาโจทย์วิจัยด้วยความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

PLO 2:   สามารถสื่อสารทางวิชาการด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการนำเสนอปากเปล่าและการเขียน

 

PLO 3:   ตระหนักถึงคุณค่าในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพ

 

PLO 4:   สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งชาวไทยและต่างชาติในบทบาทของผู้นำและผู้ร่วมงาน

 

PLO 5:   ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้วยความตระหนักในด้านจริยธรรมการวิจัยและความปลอดภัยทางชีวภาพ

MSc program

PLO1:   Integration of core knowledge required in ecology and natural resource management

Sub PLO

1A:  Explain the concepts of scientific literature in their areas

1B:  Apply principles to review the quality, relevance and originality of scientific papers in their areas

1C:  Discuss among peers and broader audience in related issues

 

PLO2:   Ability to develop research skills necessary for solving problems in their area of interest

Sub PLO

2A:  Formulate questions, develop hypothesis and prediction that address research questions

2B:  Choose appropriate research methods to collect and analyse their data

2C:  Collect and organize data format appropriate for further analyses

2D:  Analyse data using criteria sufficient to test their hypotheses

2E:  Synthesize their own results into papers for peer-reviewed scientific journals

 

PLO3:   Develop oral and written communication skills appropriate to their profession and community

Sub PLO

3A:  Explain their work using their own words to colleagues in their fields

3B:  Communicate their work effectively across a range of contexts toward general audiences and local communities

3C:  Write scientific papers, conference proceedings, and other written formats

 

PLO4:   Advanced leadership and team working skills that allow multi-disciplinary collaboration among local communities, government agencies and other private sectors with various cultural backgrounds

Sub PLO

4A:  Ability to work within academia in the format of group projects and group discussion

4B:  Initiate collaboration with other students and researchers from multiple fields

 

PLO5:   Demonstrate an ability for lifelong learning related to real-world issues

Sub PLO

5A:  Diversify their perspectives to pursue advanced study related to their research field

5B:  Diversify their interests and initiate collaboration for future work beyond the scope of their thesis

 

PLO6:   Professional ethics and integrity in responsibility to their professions and communities

Sub PLO

6A:  Demonstrate integrity and ethical responsibilities related to natural resources and environment

6B:  Write with originality, avoiding plagiarism