แนะนำคณะ

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ได้บริหารจัดการตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยและของรัฐบาล โดยกำหนด วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ดังนี้

วิสัยทัศน์
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณภาพและคุณธรรม สร้างงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิงชีวภาพ และการจัดการที่มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของสังคม
อัตลักษณ์
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อรังสรรเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
เอกลักษณ์
เป็นหน่วยงานที่สร้างบัณฑิต องค์ความรู้ และนวัตกรรมโดยหลอมรวมศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพกับวิศวกรรมศาสตร์
ปณิธาน
ผลิตบัณฑิตที่เก่งและดี มีผลงานวิจัยระดับมาตรฐานสากล พัฒนานาชุมชนให้ก้าวหน้า มุ่งนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคม

วัตถุประสงค์

 • ผลิตบัณฑิตระดับสูงกว่าปริญญาตรี ที่มีความรู้ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สาขาเทคโนโลยีชีวเคมี และสาขาเทคโนโลยีชีวสารสนเทศให้แก่ภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
 • ส่งเสริมให้คณาจารย์ทำงานวิจัย และพัฒนาในสาขาเฉพาะทางเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และเป็นแนวทางในการนำทรัพยากรชีวภาพมาใช้ประโยชน์ให้ ได้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ถ่ายทอดและเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนาในสาขาดังกล่าวให้แก่ภาครัฐและเอกขน
 • ให้บริการด้านวิชาการ และพัฒนาบุคลากร แก่ภาครัฐและเอกชน

 

นโยบายหลัก

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการปฏิบัติภารกิจ คือการผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาขั้นสูง การวิจัยและพัฒนา และการให้บริการทางวิชาการ เพื่อตอบสนองตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และปณิธานของคณะฯ โดยกำหนดนโยบาย ดังนี้

ด้านการบริหาร
 1. ใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการบริหารแบบรวมในระดับคณะฯ
 2. บริหารจัดการโดยใช้ระบบฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือสำคัญ
 3. ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะฯ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
 4. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ด้านจัดการศึกษา
 1. ผลิตบัณฑิตสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทำงานเชิงบูรณาการ
 3. ส่งเสริมให้มีการประเมินปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องมีความทันสมัยและเป็นสากล
 4. จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ด้านงานวิจัยและพัฒนา
 1. ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา ในลักษณะการทำงานเป็นกลุ่มวิจัย เพื่อพัฒนาไปสู่หน่วย วิจัยที่มีความเป็น เลิศเฉพาะด้าน (Excellent Center)
 2. ส่งเสริมการทำงานวิจัยและพัฒนา ทั้งงานวิจัยพื้นฐานที่นำไปสู่การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ และ งานวิจัยประยุกต์ ที่นำไปสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้งาน
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 1. ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิชาการสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
 2. ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและภาคการผลิต
ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 1. ส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษา และบุคลากรในคณะฯ
 2. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพทั้งกายและใจของนักศึกษา
 3. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางด้านวิชาการ
ด้านการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
 1. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะฯ
 2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมไทย
ด้านประกันคุณภาพ
 1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 2. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้มีระบบประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ