ด้วย วันที่ 26 มีนาคม 2564 ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และ ผศ. ดร. มณฑิรา นพรัตน์. รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ มจธ. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก บพค, พร้อมด้วย คณะทำงานโครงการบ่มเพาะนักวิจัยศักยภาพสูงนักวิจัยหลังปริญญาโทและปริญญาเอก ได้เข้าเยี่ยมชม และฟังการนำเสนองานวิจัยที่นักวิจัยโครงการบ่มเพาะนักวิจัยศักยภาพสูงนักวิจัยหลังปริญญาโทและปริญญาเอกได้ทำงานร่วมกับบริษัท East-West seed และได้พูดคุยกับผู้บริหารบริษัท East-West seed ในประเด็นการทำงานวิจัย ระยะเวลาโครงการ และ competency ของนักวิจัย ซึ่งบริษัทได้กล่าวชื่นชมรูปแบบโครงการ ฯ และการจัดกิจกรรม (Incubation at KMUTT) รวมถึงอยากให้มีโครงการลักษณะนี้เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยและเอกชนมีรูปแบบการทำงานที่ต่างกันมาก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องระยะเวลาทำงาน โดยอยากให้นักวิจัยมีระยะเวลาในการทำงานกับบริษัท ที่นานขึ้น เพื่อที่นักวิจัยจะได้ศึกษาในหลาย ๆ หน่วยงานภายในบริษัท บริษัท ฯ กล่าวชื่นชมคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มจธ. และต้องการสร้าง Linkage อย่างเหนี่ยวแน่นระหว่างบริษัทและคณะฯ เพื่อพัฒนาคน และงานวิจัยร่วมกัน บริษัทยินดีรับนักวิจัยเข้าเรียนรู้และทำงาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการสร้าง Linkage ต่อไป

คณะทำงานโครงการบ่มเพาะนักวิจัยศักยภาพสูงนักวิจัยหลังปริญญาโทและปริญญาเอกขอขอบพระคุณ รศ. ดร.ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย ที่ช่วยประสานงานกับบริษัท East-West seed ในการเข้าตรวจ เยี่ยมชม และสร้างความร่วมมือกันระหว่างแหล่งทุน บริษัท East-West seed และ มจธ.