เปิดรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาเอก (ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต) 1/2563 (รอบที่ 1)

1.การส่งหลักฐานการสมัคร ผ่านออนไลน์เท่านั้น โดยแนบเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ยกเว้น หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) กรณีที่ได้ดำเนินการแล้ว ให้จัดส่งมายัง สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา เมื่อสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย

2.ผู้สมัครต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักในสาขาที่จะเรียนระดับปริญญาเอก (ตามบัญชีรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักที่กำหนด) เพื่อรับรองการเข้าศึกษาให้แล้วเสร็จ (ตามแบบฟอร์มหนังสือรับรองการเข้าศึกษา) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ส่งเอกสารหนังสือรับรองการเข้าศึกษา ทางอีเมล์ที่ admission@kmutt.ac.th

3.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 02-470 8368

ข้อมูลเพิ่มเติม http://admission.kmutt.ac.th/announce/doctoral/announce-petchra-pra-jom-klao-scholarship-doctoral-1-2020