ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ดิษพล โกตถา อาจารย์ประจำกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีคาร์โบไฮเดรทที่ได้รับการพิจารณาเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. ทุนพฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

Congratulations to Dr. Ditpon Kotatha, a lecturer of Carbohydride technology research group, who has been selected to receive research funding from the National Research Council of Thailand (NRCT).