ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565


ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2565
ดร.ยุรี วันดี สังกัด คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
โครงการนวัตกรรมเส้นใยอาหารชนิดละลายน้ำจากสตาร์ชข้าว: การผลิตและการประเมินคุณค่าทางโภชนาการ