ประกาศรับสมัครนักวิจัยหลังปริญญาเอก และหลังปริญญาโท

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc) และหลังปริญญาโท (Post-master) ภายใต้โครงการ การบ่มเพาะนักวิจัยศักยภาพสูงเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ

คุณสมบัติผู้สมัครนักวิจัยหลังปริญญาเอก (post-doc)

  • เป็นนักวิจัยชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี
  • มีผลงานตีพิมพ์ (เป็นชื่อแรกของบทความที่ตีพิมพ์) ในวารสารวิชาการนานาชาติย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร อย่างน้อย 1 เรื่อง
  • สามารถทำงานวิจัยตามแผนงานร่วมกับบุคลากรมหาวิทยาลัยตลอดช่วงเวลาการรับทุนอย่างเต็มเวลา ณ มจธ. และต้องไม่รับทุนวิจัยอื่นใดพร้อมกัน เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจาก มจธ. ก่อน กรณีที่มีประวัติการรับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยมาก่อน ต้องแจ้งแหล่งทุน จำนวนเงิน และระยะเวลาการรับทุนในแบบฟอร์มใบสมัครด้วย
  • หากเป็นผู้ที่ทำงานแล้ว ต้องมีหนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตให้ลาทำวิจัยได้เต็มเวลาและตลอดช่วงระยะเวลาที่ได้รับทุนจากหน่วยงานของนักวิจัยก่อนทำสัญญารับทุน

คุณสมบัติผู้สมัครนักวิจัยหลังปริญญาโท (post-master) จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/15YmBdq-JiXHm3hRgz5vzIOxCf8vafEC3

รายละเอียดเพิ่มเติมตามใบประกาศด้านล่าง