การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

The Art and Technology of Perfumery

International Syllabus with Sections on Aromatherapy, Spa and Lifestyle Products

วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเคเอกซ์ (Knowledge Exchange – KX)

 

จัดโดย

สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ร่วมกับ

บริษัท PerfumersWorld