ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลในงานเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการ

  • รางวัลดีเด่น ได้แก่ รศ. ดร.ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์
  • รางวัลดีมาก ได้แก่ รศ. ดร.กรณ์กนก อายุสุข รศ. ดร.ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร รศ. ดร.ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ รศ. ดร.ณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ รศ. ดร.ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์

รางวัลเชิดชูเกียรติประเภทหน่วยงาน

  • รศ. ดร.ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ ห้องปฏิบัติการสารให้กลิ่นรสและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

Download Honorary Awards 2022