เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร “การทำธุรกิจผักสลัดและทุเรียนตัดแต่งพร้อมบริโภค”

27-28 มิถุนายน 2567 ณ อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)

จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สำหรับกลุ่มผู้เรียน ผู้ประกอบการ SME และผู้ที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจผลิตผักสลัดและทุเรียนตัดแต่งบริโภค

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท / ท่าน

รับสมัคร 30 ท่าน