คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะฯ ในงานเชิดชูเกียรติบุคลากร มจธ. ประจำปี 2562 – 2564 โดยมี รศ. ดร.วาริช ศรีละออง คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดี กับบุคลากรที่ได้รับรางวัล ดังนี้
รศ. ดร.ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561
รศ. ดร.ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรืองดีเด่น ประจำปี 2563
รศ. ดร.ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร ได้รับรางวัล Bronze Award ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 15”


และมีบุคลากรจากห้องปฎิบัติการ Enzyme Technology สังกัด สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ เข้ารับรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ระดับดีมาก ดังนี้
รศ. ดร.จักรกฤษณ์ เตชะอภัยคุณ
ผศ. ดร.ภัทรา ผาสอน
ผศ. ดร.รัตติยา แววนุกูล