ผศ. ดร.ปริปก พิศสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

วาระปี 2566 – 2568